ZÁPISNICA VÝBORU SLOVENSKEJ NEUROPSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI zo dňa 26.11.2013 v Pezinku

Zápisnica č. 2/2013

Prítomní: Kukumberg, Rakús, Černák, Jagla, Ignjatovičová, Dvorák, Janík, Gmitterová, Póczik

Neprítomní: Benetin, Valkovič, Nábělek, Mihál

Hosť: Chochol

Predseda výboru prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. privítal prítomných a poďakoval doc. MUDr. Černákovi, CSc. , riaditeľovi Pinelovej psychiatrickej nemocnice za umožnenie zorganizovať už druhé zasadnutie výboru v priestoroch PN Pezinok.

Následne oznámil doterajšie dianie pri zorganizovaní IV. zjazdu Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti /SNPS/, ktorý sa bude konať 15.-16. mája 2014 v Nízkych Tatrách – Grand hotel v Jasnej. Členovia výboru sa uzniesli na jeho usporiadaní v hoteli Grand v Jasnej „trvale“, /t.r. druhýkrát/. Predseda pripomínal aj pretrvávajúce ťažkosti pri získaní sponzorských príspevkov na toto významné podujatie.

Prim. MUDr. Darius Chochol informoval výbor s chodom unikátnej Neuropsychiatrickej kliniky SZU Pinelovej psychiatrickej nemocnice v Pezinku. Uviedol, že v súčasnosti sa rieši stále neobsadené miesto neurológa na plný úväzok a chýbajúce neurologické prepojenie je brzdou plného rozvinutia pracoviska

Dr. Jagla avizoval pozvanie talianskych neurovedcov na tento zjazd, kým Dr. Póczik avizoval nadviazanie užšej spolupráce s kolegami z Maďarska.

Výbor sa zaoberal aj s návrhom o zlepšenie vzťahu medzi Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou a Slovenskou neuropsychiatrickou spoločnosťou. V tejto súvislosti pripraví predseda SNPS :

1/ list všetkým členom výboru našej spoločnosti, ktorý vyjde aj „Medicínskom monitore“ s obnoveným akcentom významu a poslania neuropsychiatrie,

2/ list tajomníčke výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti - aj z titulu svojej funkcie garanta odboru psychiatrie - a štvrtýkrát sa pokúsi o ignorácie zbavenej kooperácie oboch spoločnosti a o pozvanie na IV. zjazd našej spoločnosti.

Doc. MUDr. Valkovič, PhD. bol poverený s aktualizáciou webovej stránky našej spoločnosti v slovenskom i anglickom jazyku. Diskutovalo sa aj o blížiacich sa voľbách do Výboru a Dozornej rady Spoločnosti. Uvažovalo sa o zvolaní Valného zhromaždenia Spoločnosti ako aj o klasických a doteraz použitých korešpondenčných voľbách.

Odborne vedecké aktivity a publikačná činnosť budú predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia. Riaditeľ Pinelovej psychiatrickej nemocnice doc. MUDr. Černák, CSc. navrhol možnosť publikovania v časopise : Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. Rozhodnutie o event. vlastnom novom neurovednom časopise , / ktorý by mal nahradiť iniciálne vydávanú „Capsa neuropsychiatrica“ / sa taktiež odkladá , menovite z ekonomických dôvodov. Diskutovalo sa aj o možnostiach zvýšnej akcieschopnosti členov našej spoločnosti . Treba propagovať SNPS všetkými možnými formami, pripomínať na kongresoch príbuzných odborov . Treba propagovať SNPS s možnosťou postgraduálneho vzdelávania so špecializáciou medzi mladými lekármi. Je nevyhnutné upevniť povedomie existencie našej Spoločnosti ako modernej súčasti trendu neurovied okolo nás. Problémy definitívnej akreditácie sa promptne riešia !

Po diskusii prof. MUDr. Kukumberg, PhD. poďakoval každému za účasť. Najbližšie zasadnutie výboru je plánované počas IV. zjazdu Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti v Nízkych Tatrách.

 

Zapísal: Dr. Póczik