Zápisnica č. 01/2015 Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti zo dňa 20.2.2015

Zápisnica č. 01/2015

Prítomní: Kukumberg, Rakús, Nábělek, Valkovič, Hrubý, Mihál, Gmitterová, Chochol, Jagla, Minár, Póczik,

Neprítomní: Dvorák, Černák, Janík (všetci ospravedlnení)

Dňa 20. 2. 2015 sa uskutočnilo zasadnutie novozvoleného výboru Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti v knižnici II. neurologickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. Doterajší predseda spoločnosti prof. MUDr. P. Kukumberg, PhD. informoval prítomných o výsledkoch korešpondenčných volieb. Do novozvoleného výboru boli zvolení: prof. MUDr. P. Kukumberg, PhD., doc. MUDr. A. Rakús, Doc. MUDr. P. Valkovič, PhD., prim. MUDr. L. Nábělek, CSc., doc. MUDr. P. Černák, PhD., prim. MUDr. A. Mihál, prim. MUDr. M. Dvorák, PhD., MUDr. F. Jagla, CSc., MUDr. R. Hrubý, PhD., MUDr. P. Janík, PhD. a MUDr. K. Gmitterová, PhD. Do dozornej rady boli zvolení prim. MUDr. D. Chochol, MUDr. G. Póczik a MUDr. M. Minár, PhD. Jej vedúcim by mal byť MUDr. G. Pózcik (najviac hlasov). Prítomní novozvolení členovia zvolili na ďalšie 4 ročné obdobie aklamačne za predsedu prof. MUDr. P. Kukumberga, PhD., za podpredsedu MUDr. Hrubého PhD. a za vedeckého sekretára doc. MUDr. P. Valkoviča, PhD.

Staronový predseda v ďalšom programe navrhol, aby Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť založila „medailu profesora Leodegara Cigánka“, ktorý ako dlhoročný prednosta II. neurologickej kliniky LF UK v Bratislave na svetovej úrovni zviditeľnil v svojich prácach viaceré aspekty neurovied, klinickej neurofyziológie a neurológie a prioritne anticipoval neuropsychiatriu („de novo“) pri indikácii neurochirurgického riešenia temporálnej epilepsie. Oboznámil členov spoločnosti detailnejšie s „curriculom vitae“ p. profesora Cigánka. Členovia výboru jednohlasne odsúhlasili kreovanie tejto medaily a súčasne poverili predsedu a ďalších kolegov o vypracovanie jej konkrétnej podoby a vyhotovenia, vrátane dôležitého štatútu jej udeľovania. Prijal sa návrh, aby prvými laureátmi boli: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (spolupracovníčka prof. Cigánka) a prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. (spolupracovník prof. Cigánka, nadväzujúci prednosta II. neurologickej kliniky LF UK od r. 1991 a jeden zo zakladateľov „Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti“).

Predseda výboru informoval prítomných o zámere osloviť jednotlivých členov spoločnosti a požiadať ich o širokospektrálnu propagáciu neuropsychiatrie. Súčasne bola prerokovaná komplikovaná problematika ďalšieho postgraduálneho vzdelávania v odbore neuropsychiatrie po prerušení a znovuzískaní akreditácie tejto postgraduálnej disciplíny v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity. Členovia výboru sa dohodli o zabezpečení aktívnej účasti na Neuropsychiatrickom fóre v Prahe, ako aj na „Pracovných dňoch neuropsychiatrie a algezológie“ v Levoči, resp. i na prípadných iných akciách neurovied. MUDr. F. Jagla, CSc., čerstvo zvolený medzinárodný prezident „CIANS“ a ako predseda „Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu“ ponúkol ďalšiu spoluprácu pri publikačnej činnosti ako i možnosť spojenia organizácie zjazdov v r. 2016 oboch spoločností s bohatou zahraničnou účasťou.

Pružnou aktualizáciu webovej stránky spoločnosti (minimálne po každom zasadnutí výboru) bol opäť poverený doc. MUDr. P. Valkovič, PhD. Na podnet prítomných výbor plánuje požiadať prim. MUDr. M. Dvoráka, PhD., aby členovia našej spoločnosti platili rovnaký kongresový poplatok na „Pracovných dňoch neuropsychiatrie a algeziológie“ v Levoči ako členovia „Slovenskej neurologickej spoločnosti“.

28. 2. 2015

Zapísal: MUDr. G. Póczik