Oslovenie psychiatrov – január 2014 (Kukumberg)

P.T.
Pani docentka MUD. Ľuba Forgáčová, PhD.
tajomníčka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti

 

Vážená pani tajomníčka,

V zmysle „bona fide“ doslovne, v intenciách profesnej a kolegiálnej príbuznosti a v zámere vysunúť slovenské neurovedy o nejaký krôčik vpred ako i v rámci svojej funkcie garanta MŠ SR pre odbor psychiatrie si Vás dovoľujem osloviť s prostým prianím.

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť v dňoch 15. a 16. mája 2014 usporiada už IV. zjazd s medzinárodnou účasťou. Všetky doterajšie naše pokusy ( písomné či osobné ) cez predsedu Vašej spoločnosti stroskotali ( konštatované eufemisticky ) na ignorácii disciplíny neuropsychiatrie, nedefinovateľnom nezáujme alebo na akomsi vedomom, či nebodaj nevedomom a teda ustrnutom „nepochopení“ jej poslania a logickej výzvy o spoluprácu.

Radi by sme ľady definitívne prelomili, a preto sa - štvrtýkrát – obraciame na výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti s výzvou o kolegiálnu kooperáciu, so želaním o participáciu Vašich členov / aktívnu alebo pasívnu / na nastávajúcom zjazde, ale najmä o kontinuálne spoločné odborne - vedecké aktivity a prienik informácií našej spoločnosti medzi rady spoločnosti Vašej a naopak. Nadviazali sme úzku spoluprácu s tzv. Neuropsychiatrickým centrom so sídlom v Prahe ( taktiež bude poriadať v apríli 2014 svoje už 4. stretnutie s našim kolegiálnym prednáškovým 2 - hodinovým blokom ). Českí kolegovia zatiaľ neetablovali samostatnú neuropsychiatrickú spoločnosť , ako sa to deje ( alebo historicky jestvuje ) v temer všetkých vyspelých krajinách , menovite štátoch Európskej únie, ktorá zadefinovala a vymedzila príslušnou smernicou tri samostatné neurovedné postgraduálne disciplíny , t. j. neurológiu, psychiatriu a neuropsychiatriu. Obchádzanie tejto skutočnosti by bolo scestné a deštruktívne.

Napriek doterajším negujúcim a odradzujúcim postojom „Vašich k našim“, ste naďalej úprimne vítaní medzi nami.

Prosím Vás, vážená pani tajomníčka, aby ste toto oslovenie nielen prerokovali na výbore Vašej spoločnosti , ale oboznámili s jeho obsahom aj svoju rozsiahlu členskú základňu.

Všetky žiadúce a aktualizované informácie o našej spoločnosti obdržíte na stránkach práve inovovanej webovej stránke www.neuropsychiatria.sk

Vyjadrujem s plnou zodpovednosťou a súčasnou nádejou presvedčenie, že niet žiadnych objektívnych prekážok pre našu spoluprácu a že si tento axióm Váš výbor a cez neho celá psychiatrická slovenská societa uvedomí a osvojí.

Slovenská psychiatria ( pri jej vecnej rekognoskácii ) sa t.č. nenachádza v sľubnom rozpoložení ani priaznivej najbližšej perspektíve. Urobme spolu všetky kroky k tomu, aby sa tento historicky bazálny klinický pilier neurovied stal pevnejším, renomovanejším, rešpektovaným a komparabilným s razantne napredujúcim rozvojom širokého vejára „Neuroscience“ . Podajme si ruky, nezaťažení irelevantnými predsudkami, spojme sily a prenikavými , pozornými očami a skúseným umom, vyburcovaným záujmom nazrime do tajov ľudského mozgu, či do jeho závitov doslovne, a to v zmysle organickom - neurologickom ako aj v zmysle duševnom – duchovnom, teda psychiatricko - psychologickom a v neposlednom rade v zmysle nevyhnutne prelínajúcom - neuropsychiatrickom.

 

S úctou a priateľským pozdravom,

 

Peter Kukumberg
12. januára 2014